youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

70% מבני הנוער רוצים לשנות משהו בגוף שלהם. לטיפולנו, אנשי החינוך

כמה שעות מבלים מתבגרות ומתבגרים במהלך היום מול מראה, מצלמים עצמם ובוחנים כל תו בפניהם? כאנשי חינוך, מחובתנו לעזור להם לצלוח את האתגרים האלה, שרק מתגברים עם הרשתות החברתיות
ד"ר חנה חימי
12/28/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא