whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
content_pic

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר קרן טראמפ בע"מ
share-whatsapp-image share-facebook-image share-twitter-image

כללי

מגזין "הגיע זמן חינוך" מציע שימוש באתר מקוון זה ברשת האינטרנט (להלןהאתר) בכפוף לתנאים הבאים (להלן: תנאי השימוש). המגזין רשאי לשנות את תנאי השימוש בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מידית עם הצגתו באתר. השימוש באתר יהיה בכפוף לתנאי השימוש שהיו בתוקף בתאריך ובשעה שבהם בוצע השימוש בפועל. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר.

אין להשתמש באתר ובשירותים כהגדרתם להלן לרעה. לדוגמה, אין לשבש את השירותים באתר, אין לנסות לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות המסופקות באתר. המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, זכויות היוצרים בפרסומים המתפרסמים באתר זה, שייכות למגזין. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.                                                       

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.                                                                                     

 בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת או להשכיר חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המגזין.

פרטיות

לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע סטטיסטי באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך, בתהליך שבמסגרתו מועבר מידע לשרת של גורם חיצוני. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר על ידי הגולשים, למידה על ליקויים במבנה האתר ובחינת הרמה הביצועית של המערכת. מידע זה מופק בעזרת שימוש ב-"עוגיות" (Cookies) ושימוש חלקי של פונקציית Hits באתר.

  1. "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
  2. מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות". השימוש ב"עוגיות" אינו מהווה תנאי לשימוש באתר.
  3. במידע הסטטיסטי הנאסף במהלך הפעלת האתר כאמור, לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והוא נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.

למידע נוסף על ניהול עוגיות באמצעות "גוגל אנליטיקסלחץ כאן.

פניות למגזין

בכל שאלה אודות אתר זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המגזין, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת: [email protected].

קישורים

באתר זה נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למגזין (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המגזין לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למגזין כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המגזין אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן חסות, גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המגזין לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר, המגזין לא תהא אחראית לשינויים אלה.

קבלת דוא"ל

המשתמש מאשר, בעצם הרשמתו לאירוע המפורסם באתר המגזין, קבלת הזמנות לאירועים נוספים המאורגנים ע"י המגזין ו/או בשיתוף עם המגזין ו/או קבלת דוא"ל אחר מאת המגזין.