youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
הפסיכולוגיה בשירות המורה

מהפריפריה להרווארד: כיצד הצליחו סטודנטים ישראלים לשבור את תקרת הזכוכית?

איך נוכל ליצור חברה הוגנת יותר המאפשרת לכלל תלמידיה הזדמנות להצליח? בשלוש מילים: מיומנויות חברתיות רגשיות
ד"ר הדס ברודי שרודר
20/12/2021
quote-image
הפוסט דוקטורנטים הנבונים לימדו אותי שמה שלדעתם גרם להם להצלחה הוא מיומנויות שרכשו במהלך חייהם. הם טענו שעל מנת לשבור את תקרת הזכוכית בפריפריה יש צורך בכמה מיומנויות חברתיות רגשיות קריטיות הייחודיות למעמד הסוציואקונומי שלהם

עוד כתבות בנושא