youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

איך להשתמש בקשרים אינטרדיסציפלינריים כאמצעי עזר בהוראת חומר חדש?

ב""עולם האמיתי"" תחומי התוכן אינם נפרדים זה מזה ובין המקצועות השונים קיימת אינטגרציה. כיצד ניתן לשקף זאת בהוראה?
איליה מזין
9/9/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא