youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך להפוך את ההורים למעורבים ולא מתערבים?

כיצד תוכלו להפוך את ההורים לנכס בית ספרי חשוב?
רן שמשוני
11/09/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא