מודל ליישום והטמעה של תהליך הערכה חלופית מיטבי

3652

התמורות החברתיות והטכנולוגיות מחייבות את המערכות החינוכיות לבצע הסתכלות פנימית מעמיקה ולהתפתח לעבר שיטות הוראה, למידה והערכה המתאימות למציאות העכשווית. מזה שנים רבות, מערכות חינוך שמות דגש הולך וגדל על שימוש בשיטות הוראה מתקדמות, התמקדות בלמידה אחרת והערכה מגוונת, שונות מהמבחן הקלאסי. היישום וההטמעה של שינויים אלו מציג בפני אנשי החינוך אתגרים מורכבים ביותר.

 

הארגון החינוכי כולל בתוכו גורמים שונים. לצד הסכמה רחבה על מטרות העל, אשר לרוב הינן משותפות, כגון: חינוך ערכי חברתי, הקניית מיומנויות, רכישת השכלה וכדומה; קיימות התנגשויות רבות בין הגורמים השונים בארגון החינוכי, לעיתים דווקא במרכיבי המפתח של ההוראה, הלמידה וההערכה. בין התחומים בהם ניתן למצוא התנגשויות: מיקוד בתהליך לעומת מיקוד בתוצר, כמות מול איכות, הערכה אל מול מדידה, גישה כמותית לעומת איכותנית ועוד.

 

התבוננות על שלל ניסיונות ליישום בשטח של אמצעי הערכה מגוונים, המוכרים בשם 'הערכה חלופית', מציגה תמונה רבת פנים בדבר המשתנים המשפיעים על מידת ההצלחה בקיום תהליכים אלו באופן מיטבי. התובנות העולות מהשטח, אשר נאספו במסגרת מחקר איכותני, הביאו לבנייתו של מודל המציג באופן גרפי את המשתנים העיקריים והמשניים אליהם נדרשים הגורמים השונים בארגון החינוכי, כדי להביא לתהליך הערכה חלופית אשר ייושם באופן מיטבי וגם יוטמע כהלכה.

 

מודל ליישום מיטבי של תהליך הערכה חלופית                        

מודל ליישום מיטבי של תהליך הערכה חלופית

 

המודל מציג שלושה גורמים הפועלים בארגון החינוכי:

 • המורה הוא הנציג הקדמי של הארגון החינוכי, העושה בפועל והנתפס כמוביל התהליך. 'המורה' מכונה לעיתים מנחה, מדריך וכדומה.
 • מערכת' הינה שם כוללני לגורמים אשר תפקידם ללוות, לסייע, לרכז, לנהל ולפקח על עשייתו של המורה. המערכת כוללת הן את הארגון המקומי: בית ספר, הנהלה, צוות וכדומה; והן את ארגוני החוץ: רשות מקומית, משרד החינוך ועוד.
 • הלומדים חווים את התהליך החינוכי אשר מציג בפניהם המורה בשם המערכת. הלומדים יכולים להיות: תלמידים, חניכים, סטודנטים ועוד.

 

מסגרת המודל מבקשת להדגיש את ההפרדה בין אזור ההשפעה, הכולל את הגורמים המשפיעים על עיצוב, יישום והטמעת תהליך ההערכה החלופית, ובין האזור הנראה, הכולל את הגורמים המצויים בקדמת המסך של התהליך. קל להבחין כי אשליה אופטית גורמת לכך שהשפעתה של המערכת על התהליך אינה באה לידי ביטוי באזור הנראה. כך נוצרת מראית עין כי תהליך ההערכה החלופית כולל בתוכו רק את המורה והלומדים. בעוד יש הטוענים כי הדבר תקין, שכן מקומה של המערכת הוא 'מאחורי הקלעים' של התהליך החינוכי, נראה כי יש טעם להעלות את הנושא למודעות ולקיים לגביו דיון מהותי, בעיקר בהקשר לנושא ההטמעה בארגון של תהליכי ההערכה החלופית והלמידה הארגונית.

 

אזור ההשפעה הוא מרכז המודל. האזור מושפע משלושה משתנים ראשיים, אשר אופן ההתייחסות אליהם קובע במידה רבה את טיב תהליכי ההערכה חלופית שיתקיימו בארגון.

 

משתנה התכנון הינו המהותי ביותר בתהליך ההערכה. תכנון ההערכה החלופית מושפע ממספר משתני-משנה מרכזיים.

 • התאמה לכיתה היא אחת הדרישות המרכזיות בתכנון תהליך הערכה מיטבי. ההתחשבות באופי הכיתה או הקבוצה, לרבות המורה והלומדים המשייכים אליה, מעלים את הסיכוי כי התהליך ימצה את הפוטנציאל הגלום בו וייצור אדוות השפעה מעבר לתהליך ההערכה החלופית עצמו.
 • באופן טבעי, התכנון מושפע מלוח זמנים אשר נקבע לתהליך. בנייה מחושבת של לוח הזמנים תאפשר להעביר באמצעותו מסרים בדבר העומק וההיקף הנדרש  לכל שלב, להתחשב במשימות ובאילוצים נוספים, ולשפר את הקנייתן של מיומנויות חשובות בתחום הארגוני ובתחום התלמידאות.
 • בעוד המחוון משמש ככלי להערכת הביצוע של כל אחד משלבי התהליך, הרי ששימוש מתקדם בו במסגרת תכנון ההערכה החלופית יאפשר להבהיר לתלמידים את דרישות הביצוע בכל שלב, את ערך התהליך לעומת ערכו של התוצר ועוד.
 • ההערכה החלופית מזמנת מענה לשונות בין התלמידים, אולם מורכבות הדבר דורשת חשיבה רבה, אשר תבוא לידי ביטוי כבר בשלב בתכנון.

חשוב לציין כי משתנים אלו הינם בעלי קשרים הדדיים רבים. כך, ההתאמה לכיתה הינה בעלת קשר מכריע ללוח הזמנים. לוח הזמנים והמחוון קשורים האחד לשני; ואילו המענה לשונות בין תלמידים הינו בעל קשר חזק לאופן בו נבנה המחוון ומידת הגמישות המצויה בו.

 

בעוד עיקר השפעת משתנה התכנון היא על שני גורמים בארגון החינוכי: המורה והלומדים, הרי שהמשתנים חשיבות ומשאבים קשורים לשלושת הגורמים הנכללים במודל.
המידה בה המורה מחד והמערכת מאידך רואים חשיבות בביצועם של תהליכי הערכה חלופית הינה בעלת השפעה רבה על איכותם של תהליכים אלו. אין ספק שמידת החשיבות שמייחסים הלומדים לתהליך ההערכה החלופית הינה בעלת חשיבות רבה גם כן, אולם נראה כי מדובר בעיקר בתוצאה של החשיבות המיוחסת לכך על ידי שני הגורמים האחרים ולא כהשפעה ישירה.
גם בקרב משתנה המשאבים קיים קשר הדדי חזק עם שניים מהגורמים בארגון החינוכי: מערכת ולומדים. בעוד השפעת המערכת נראית ברורה ואינטואיטיבית, השפעת הלומדים מעט מפתיעה. בעוד בעבר התפיסה הייתה כי הלומדים מחלקים את משאביהם בהתאמה לדרישות מהם, הרי נראה כי ריבוי המשימות (הערכה חלופית ואחרות) מביאות את הלומדים לביצוע תעדוף משימות עצמאי והשקעת משאבים בהתאם לכך. מיותר לציין כי מידת השקעת המשאבים של הלומדים הינה בעלת השפעה מכרעת על הצלחתו של תהליך ההערכה החלופית.
כצפוי, נמצא קשר ישיר וחזק ביותר בין שני המשתנים חשיבות ומשאבים.

 

מעל אזור ההשפעה מרחף 'ענן' תהליך השינוי, העוסק במידת ההתרגלות לעקרונות ההערכה החלופית של הגורמים השונים בשטח, המהווה תנאי ליישום מיטבי והטמעה של תהליכים אלו, הן ברמה הגלויה והן ברמת המהות. חשוב לציין כי השפעת הענן באה לידי ביטוי בקרב כל אחד מהגורמים בארגון החינוכי. הענן מושפע ממספר משתנים, בהם:

 • היכרות מעמיקה עם עקרונות ההערכה החלופית בכלל ושיטת ההערכה החלופית בה נעשה שימוש בפרט.
 • ברמה האישית, נדרשת קבלה של התהליך כאופן ההערכה בו נעשה שימוש.
 • הזדהות עם עקרונות ההערכה החלופית וראיית היתרונות בשימוש בה.
 • קיימת חשיבות מכרעת להכרה בעומס המשימות (הערכה חלופית ואחרות) של כל גורם, תוך התחשבות בכך ומתוך נכונות לתת מענה מעשי לעניין בעת ביצוע ההערכה החלופית.
 • נושא שיתוף הפעולה הינו אינטגרלי ומרכזי בביצוע מיטבי של תהלכי הערכה חלופית בקרב כל אחד מהגורמים. אולם נראה כי ההתרגלות לכך היא רק בראשיתה. באופן מיטיבי, שיתופי הפעולה יבואו לידי ביטוי במגוון רמות: בין מורים, אינטרדיסציפלינריים, בין-ארגוניים, בקרב הלומדים ועוד.

 

חמשת משתני הענן חולקים ביניהם קשרים והשפעות רב כיווניות רבות, לכן ניתן להתייחס לכולם יחד כמשתנה-על, אשר הינו בעל השפעה על 'ענן' ההתרגלות לעקרונות ההערכה החלופית. עם זאת, חשוב לציין כי בניגוד לשאר המשתנים, אשר הינם קבועים בהשפעתם על תהליך ההערכה החלופית, הענן הינו משתנה-על זמני, אשר ניתן להניח כי עם רכישת הניסיון ביישום תהליכי הערכה חלופית והתגברות ההטמעה של תהליכים אלו, ילך ויימוג.

 

כדי להבטיח יישום והטמעה מיטביים לתהליכי ההערכה החלופיים, נדרשת הסתכלות נכוחה ורחבה על הנושא, אשר תאפשר בחינה ביקורתית של הנעשה בשטח. דגש מרכזי צריך להיות מושם על היעדרותה של המערכת מהאזור הנראה, מתוך התבוננות לטווח הבינוני והארוך וחשיבה אסטרטגית על הנושא.

הדפסת סיפור זה
ד
מרצה וחוקר בתחום החינוך ובתחום הניהול. מומחה לחדשנות והובלת תהליכי שינוי. מנחה בעלי תפקידים, צוותים והנהגות הורים. מלווה פתרון משברים.