ellaitkin

עמיתה בתוכנית העמיתים של היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ודוקטורנטית להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב.